Zanimivi pogovori o šolstvu

Ta teden sta potekala kar dva zelo zanimiva pogovora o dvojezičnem šolstvu na Koroškem. Na prvi pogovor je vabila Enotna lista in so se ga udeležile vse politične organizacije ter zastopnika Deželnega šolskega sveta. Na drugi pogovor je ob priliki obiska ministrskega svetnika dr. Wolfa vabil oddelek 7 pri Deželnem šolskem svetu. Oba pogovora sta bila v znamenju sprememb in aktualnih izzivov na področju dvojezičnega šolstva. Za Strokovno pedagoško združenje so se pogovorov udeležili predsednik Danilo Katz, podpredsednica Lucija Ogorevc-Feinig in Stefan Lesjak. Danilo Katz je pri pogovorih poudaril pomen malih šol in dejal, da bo “v bodoče potrebno načrtno krepiti male šole in poskrbeti tudi za vsebinsko gradivo z znanstvenimi argumenti za obstoj teh šol”. Poleg tega so se navzoči med drugim pogovarjali še o potrebnih ukrepih na področju popoldanske oskrbe, dvojezičnega pouka na sekundarni stopnji 1 in predšolske vzgoje.

Interessante Gesprächsrunden zum zweisprachigen Schulwesen

Diese Woche fanden zwei interessante Gesprächsrunden zum zweisprachigen Schulwesen statt. Zum ersten Gespräch lud die Einheitsliste/Enotna lista alle politischen Organisationen der Kärntner Slowenen, sowie die Vertreter der Abteilung 7 des Kärntner Landesschulrates und der Pädagogischen Fachvereinigung. Zum zweiten Gespräch lud, anlässlich des Besuches von Ministerialrat dr. Wolf,  die Abteilung 7 des Kärntner Landesschulrates. Für die Pädagogische Fachvereinigung nahmen der Vorsitzende Danilo Katz, seine Stellvertreterin Lucija Ogorevc-Feinig sowie Stefan Lesjak an den Gesprächen teil. Danilo Katz hob bei den Gesprächen die Bedeutung der Klein- und Kleinstschulen hervor und meinte, dass “es in Zukunft notwendig sein wird,  diese Schulen gezielt zu stärken und deren Bestehen auch mit wissenschaftlichen Argumenten zu bekräftigen”. Weitere Themen der Gespräche waren unter anderem notwendige Maßnahmen in den Bereichen der Nachmittagsbetreuung, des zweisprachigen Unterrichts auf der Sekundarstufe 1 und der vorschulischen Erziehung.