Dejavnosti | Tätigkeiten

Strokovno pedagoško združenje je bilo ustanovljeno leta 1984 kot platforma vseh dvojezičnih pedagoginj in pedagogov na avstrijskem Koroškem. Dokaj hitro smo postali merodajen partner in dejavnik pri oblikovanju šolskega vsakdanjika in šolske prihodnosti.
Prodoren uspeh smo dosegli leta 1999, ko smo dosegli razširitev dvojezičnega pouka na četrto šolsko stopnjo.

…vaš partner pri razvijanju kakovosti

Razvijamo in izdajamo šolsko gradivo vseh vrst. V 26 letih je izšlo okoli 60 publikacij: knjige, CD-ji, CD-romi, online-igrice, online slovarček, igrice, kartice, zemljevidi itd.

…vaš partner ki povezuje

Skrbimo tudi za povezovanje s slovenskimi in dvojezičnimi šolami in vrtci v Sloveniji, na Madžarskem in Italiji.
Poleg tega gojimo stike s štajerskimi Slovenci in ostalimi manjšinami v Avstriji.
Sodelujemo s Pedagoško visoko šolo in univerzo v Celovcu.

…vaš partner pri zastopanju interesov

Učiteljske interese zastopamo v raznih komisijah na Dunaju, Celovcu in Ljubljani.
Kot nevladna in neprofitna organizacija varujemo pravice na področju predšolske vzgoje, manjšinskega šolstva, slovenščine na srednjih in višjih šolah.
Nudimo pomoč pri uveljavljanju pravic in reševanju problemov.
Pripravljamo strokovne debate, posvete in delavnice.

Die Pädagogische Fachvereinigung Kärnten wurde im Jahr 1984 gegründet und ist die Interessensvertretung der zweisprachigen Lehrerinnen und Lehrer in Kärnten. Wir sind ein verlässlicher Partner in Sachen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im schulischen Bereich.

…ihr Partner in der Qualitätsentwicklung

Wir entwickeln und verlegen Unterrichtsbehelfe und Schulbücher. In den vergangenen Jahren entstanden über 60 Publikationen: Bücher, CDs, CD-ROMs, Online-Spiele, Online-Wörterbücher, Lernspiele, Wandkarten etc.

…ihr Partner, der verbindet

Wir helfen beim Knüpfen von Kontakten zu zwei- und mehrsprachigen Kindergärten und Schulen in Slowenien, Italien und Ungarn.
Außerdem pflegen wir Kontakte zu den steirischen Slowenen und den anderen Volksgruppen in Österreich.
Wir kooperieren mit der Pädagogischen Hochschule Kärnten sowie mit der Alpen Adria Universität Klagenfurt.

…ihr Partner bei der Interessensvertretung

Wir vertreten die Interessen der Pädagoginnen und Pädagogen in zahlreichen Expertengruppen in Wien, Klagenfurt und Ljubljana.
Als unabhängige non-profit Organisation wahren wir die Rechte der Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen der vorschulischen Erziehung und des Minderheitenschulwesens.
Wir organisieren Fachgespräche und Workshops.